ఈ కోటలోకి వెళ్ళిన మగవారు తిరిగిరారు.. ఎందుకంటే..?

0
3526
ఈ కోటలోకి వెళ్ళిన మగవారు తిరిగిరారు.. ఎందుకంటే..?

ఈ కోటలోకి వెళ్ళిన మగవారు తిరిగిరారు.. ఎందుకంటే..?

Interesting Facts About Shaniwar Wada Fort. Shaniwarwada is a historical fortification in the city of Pune in Maharashtra, India. It was Built in 1732. Watch this video for more details.

LEAVE A REPLY